producent okien i drzwi

chat online
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Od kiedy stosujemy RODO?

Od 25.05.2018 r.

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Co znajduje się w dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Jak przetwarzamy dane osobowe?

W świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: inspektorochronydanych@grupasolo.pl lub telefonicznie: 535 329 713

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe w Grupie SOLO?

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
1) Przeprowadzenia procesu rekrutacji,
2) Prowadzenia procesów zatrudnienia pracowników/współpracowników i wykonania łączącej umowy,
3) Zawarcia i wykonania umowy kupna sprzedaży,
4) Zawarcia i wykonania umowy o współpracę,
5) Odpowiedzi (drogą mailową lub telefoniczną) na kierowane do nas wiadomości e-mail/pisma oraz połączenia telefoniczne,
6) Wykonania przez nas obowiązków prawnych,
7) Zapewnienia ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, wyeliminowania aktów wandalizmu, kontroli procesów produkcji i przestrzegania zasad i higieny pracy, ograniczenia czynów nagannych, wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,
8) Na potrzeby marketingu bezpośredniego,
9) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
10) Organizowania i przeprowadzania szkoleń pracowników.

Które dane należy nam podać?

1. PODMIOT ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ

 • Dane kontaktowe (numer telefonu/adres e-mail) w celu zapewnienia odpowiedzi na otrzymane wiadomości/połączenia telefoniczne.

2. KLIENT:

 • imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz jej NIP
 • Adres
 • adres dostawy/montażu
 • dane kontaktowe w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji nt. realizacji Państwa zamówienia.

3. PARTNER BIZNESOWY

 • Nazwa firmy oraz jej NIP,
 • Adres,
 • dane kontaktowe w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji wynikających ze współpracy między stronami.

4. UBIEGAJĄCY SIĘ O PRACĘ (KANDYDAT DO PRACY)

 • Imię (imiona) i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Dane kontaktowe: numeru telefonu i/lub, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji,
 • Wykształcenie,
 • Przebieg zatrudnienia

5. PRACOWNIKA/WSPÓŁPRACOWNIKA

 • Imię (imiona) i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Dane kontaktowe: numeru telefonu i/lub, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji,
 • Wykształcenie,
 • Przebieg zatrudnienia,
 • Adres zamieszkania,
 • Numer PESEL, a w przypadku jego braku, rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • innych danych osobowych pracownika, a także danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych będzie konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:
a) naszym agentom, i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów i usług;
b) obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne;
c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
d) firmom realizującym w naszym imieniu usługi montażu;
e) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, kontaktując się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: 535 329 713 lub za pośrednictwem poczty e-mail: inspektorochronydanych@grupasolo.pl
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
lub
2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki do pobrania:

© 2018 Grupa Solo - Producent Okien, Drzwi, Stolarki Aluminiowej